Tüzük

 KOCAELİ SARAYBAHÇE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

  Madde 1-  Derneğin Adı  : Kocaeli Saraybahçe Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

  Madde 2-   Derneğin Merkezi  : Kocaeli

  Madde 3- Derneğin Amacı ve Amacını Gerçekleştirmek İçin Sürdüreceği Çalışma Konuları ve Çalışma Biçimleri  :

 1. a.    Derneğin Amacı

(1)    İzcilik : İzcilik teşkilatına katılan çocuk ve gencin karakterli, iyi vasıflara sahip,

Saygılı disiplinli ve toplum içinde yapıcı ruha sahip, başkalarını düşünen, topluma hizmetten zevk duyan, kendine güvenen, sorumluluk almaya hazır, sağlıklı ve olumlu düşünen, ulusal ve uluslar arası düzeyde uyumlu çalışabilen, yurduna, milletine ve Atatürk İlkelerine bağlı, doğa ve kültür eserlerini seven ve koruyan iyi bir yurttaş olarak yetiştirmek,

(2)  Telsiz ve Radyo Amatörlüğü : 2813 sayılı Telsiz kanunu ve ilgili Yönetmelikler

çerçevesinde eğitim vermek, istasyon kurmak ve Radyo Amatörlüğü çerçevesinde faaliyet göstermek,

(3)  Arama Kurtarma : Taşıt kazalarında, deprem, sel, yangın gibi tüm doğal afetlerde, doğa sporları kazalarında, şehirlerde, yüksek binalarda, çukurlarda herhangi bir sebeple mahsur kalmış kişilerin kurtarılmasında, doğada kaybolma vakalarında;

a)      Müdahalede bulunarak insanları kurtarmak,

b)      İlkyardımda bulunmak,

c)      Kaza ve afetzedelerin, barınma, iaşe ve giyecek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak,

d)       Savaş ve gerekli durumlarda Sivil Savunma hizmetinde bulunmak,

e)       Açılmış olan beceri kurslarına üyeleri göndermek ve gereğinde bu tür kursları düzenlemek.

(4)  Doğayı, Çevreyi, Hayvanları Koruma ve Yaşatma :  Doğa, doğal kaynaklar, çevre ve hayvanların korunmasına doğrudan veya dolaylı olarak eğitim, araştırma, proje ve uygulama çalışmaları yoluyla katkıda bulunmak.

(5) Doğa, Açık hava ve Salon Sporları  :  Doğa, Açık hava ve Salon Sporlarında sporcular yetiştirmek, yapılacak çalışmalara ve müsabakalara takım veya ferdi olarak katılmak.

(6) Kültür, Folklor ve Turizm  :  Ülkemizin Kültür, folklor ve turizmini tanıtmak ve geliştirmek amaçlı faaliyetlerde bulunmak.

b.   Amacını Gerçekleştirmek İçin Sürdüreceği Çalışma Konuları ve Çalışma Biçimleri :

(1)  Gençliğin toplum yararına kalkınması, gelişmesi ve ilerlemesi için projeler üretmek ve bunları uygulamak,

(2) Engelli çocukların ve gençlerin toplumsal yaşama katılmalarına ve uyum sağlamalarına yönelik destekleyici ve kolaylaştırıcı çalışmalar yapılması,

(3)  Sanat, kültür, doğa, çevre, izcilik, spor ve sosyal etkinlikler düzenlenmesi,

(4)  Amaca ulaşılabilmesi için eğitim, öğretim ve sosyal faaliyetler yapılması,

(5)Uluslararası gençlik ilişkilerini, gençler arasıdaki sevgi, saygı, hoşgörü, arkadaşlık, dostluk ve barış duygu ve düşüncelerini geliştirici, ulusal ve uluslar arası düzeyde yapılan turizm, spor müsabakaları, izci kampları, seminerleri, toplantıları ve faaliyetlerine katılmak veya düzenlemek,

(6)  Alkol ve madde bağımlılığının önlenmesi,

(7) Doğal afetlerde, kaza, yangın, sel ve benzeri olaylarda, yardım amaçlı etkinlikler düzenlenmesi veya düzenlenenlere katkıda bulunulması,

(8) Amaç ve çalışma konularına uygun kurs, seminer, panel ve benzeri eğitim etkinliklerinin tasarlanması ve düzenlenmesi,

(9) Türkiye izcileri yönetmeliğine göre izci üniteleri kurmak, bunların tescil işlemlerini, izci sporcuların lisans ve vize işlemlerini yapmak, izci sayısının çoğalmasına çalışmak,

(10) Usulüne uygun olarak izcilik ve diğer spor dallarında kurslar ve kamplar açmak, ihtisas gerektiren konularda araştırmalar yapılmasına olanak sağlamak, ihtisas kursları açmak,

(11) Kocaeli ve Türkiye de izciliğin geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına katkıda bulunmak, izcilik toplantıları, panelleri, konferansları düzenlemek ve düzenlenmesine yardımcı olmak,

(12) Resmi izcilik organizasyonlarının izciliğin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarına destek vermek, bu amaçla faaliyet dalları ile ilgili tesisler, izci evi ve kamp alanları kurmak ve bu gaye için gayri menkuller edinmek veya kiralamak ve bunları usulüne uygun bir biçimde işletmek, onarmak, yenilerini kurmak, resmi organizasyonlarca kurulacak yeni izci evlerine bu evlerin bünyesinde malzeme temini için oluşturulacak izci kantinlerine destek vermek, uluslararası standarttaki her türlü izcilik malzemesini temin etmek, izciler için izci kampları açılmasına öncülük etmek, açmak, kurulmakta olanlara destek vermek, kiralamak, bu amaçla sponsorlar bulmak, projeler üretmek, üretilmiş olanları hayata geçirmek, gerektiğinde sponsor olmak,

(13) Tekniklerini geliştirmek ve deneyimlerini arttırmak amacı ile üyelerinin yurt içi ve yurt dışı izcilik ihtisas çalışmalarına gönderilmesine imkan sağlamak, onlara basamaklarının gerektirdiği formasyonu kazandırmak, izcilik çalışmaları için eğitici, öğretici kurslar düzenlemek, izciliği geliştirmek amacı ile sözleşmeli eleman ve ihtiyaç duyulacak diğer spor adamlarını getirtmek,

(14) Resmi kurumlarca düzenlenecek ulusal ve uluslararası izci kamplarına izci kurslarına, yarışmalarına spor müsabakalarına katılmak, bu organizasyonların malzeme, demirbaş, araç, gereçleri, ulaşım için gerekli araçları, acil durumlar için hava ambulansı dahil kiralamak veya mevcut araçların yakıt ihtiyaçlarını karşılamak, idari büro ve tanıtım gideri gibi konularda imkanları doğrultusunda destek vermek,

(15) İzcilik etkinlikleri düzenlemek, bunlar için ihtiyaç duyulan personeli görevlendirmek, başarılı izcileri liderleri ve personeli, usulüne uygun bir şekilde ödüllendirmek, ödüllendirilmesine katkıda bulunmak,

(16) İzcilik çalışmaları ve diğer faaliyet alanlarının gerektirdiği malzeme araç ve gereçleri temin etmek, gerekirse İzcilik, kampçılık ve spor malzemeleri üreten kuruluşlar kurmak ve işletmek veya mevcut olanlara katılmak, yardımcı personel ve izci çalıştırıcılarını maddi ve manevi yönden desteklenmelerine katkıda bulunmak,

(17) İzcilikle ilgili yayınların çoğaltılmasına çalışmak, yayın ve bülten çıkartmak, çıkartılanları satın alarak üyelerine dağıtmak, internette kulüple ilgili web sitesi oluşturmak, elektronik posta haberleşmesi için e-mail adresi belirlemek, bunların giderlerini karşılamak,

(18) İzcilik amaçlarına uygun olarak faaliyet gösteren diğer dernek, kurum ve kuruluşlar, özel ve tüzel kişiler ve yerel yönetimlerle işbirliği yapmak,

(19) Çevrenin, kültür ve doğa zenginliklerinin korunmasına yönelik izcilik aktivitelerinde bulunmak,

(20) Bu işlerin yapılması için her türlü gelir getirici kermes, çay, yemek, gezi vs. gibi yasalara uygun etkinliklerde bulunmak, sponsor bulmak,

  Derneğin amacına varması için yapacağı işlerdir.

  Madde 4-  Derneğe Üye Olma Şartları  :

 1. Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler derneğe üye olabilirler,
 2. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç müracaat sahibine yazı ile bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
 3. Türk Silahlı Kuvvetleri ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri haklarında çıkartılan özel kanunlardaki kısıtlamalara tabidir.
 4. Türkiye de yerleşme hakkına sahip yabancı gerçek kişiler üye olabilirler.
  1. Dernek bünyesinde en az üç yıl faaliyet gösteren izci ve sporcular fiil ehliyetine sahip olduklarında derneğin doğal üyesi kabul edilir ve bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
  2. Yönetim kurulunca belirlenen, kulübün amacına maddi ve manevi varlıkları ile katkıda bulunan veya kulübün amaçları ile ilgili konularda ün kazanmış kişiler Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kabulü ile fahri üye olabilir. Bu üyelerin genel kurulda oy hakkı yoktur. Ancak kulübün faaliyetlerinden ve tesislerinden eksiksiz yararlanabilirler.

  Madde 5-  Üyeliğin Sona Ermesi   :

a. Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin Dernek üyelikleri kendiliğinden sona erer.

b. İçinde bulunulan dönemden bir önceki döneme ait aidat borcunu, tebliğe rağmen (30) gün içinde mazeretsiz olarak ödemeyenler ve mazeret bildirmeden Genel kurula katılmayanlar Yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilirler.

d. Üyeliği sona erenlerin toplanacak ilk genel kurula itiraz etme hakları vardır. Genel kurul kararı kesindir

  Madde 6-  Üyelik hakları   : 

 1. Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.
 2. 6 ay önceden yazılı olarak müracaat etmek kaydı ile her üye istifa hakkına sahiptir. İstifa eden üyenin varsa aidat borcunu ödemiş olması ve kulübe ait malzemeleri iade etmesi gerekir.
 3. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir, Tüzüğe üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözeten, eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.
 4. Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetime katılma hakkı vardır. Dernekten çıkan veya çıkartılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez.
 5. Üyeler dernek düzenine uymak ve sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.
 6. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır ve bizzat kullanmak zorundadır. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.
 7. Tüzel kişiler ise tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

  Madde 7-  Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli   :

 1. Derneğin zorunlu organları 1-Genel Kurul, 2- Yönetim Kurulu, 3- Denetleme Kurulundan oluşur.
 2. Gerekli görüldüğünde Genel Kurul kararıyla başka organlarda oluşturulabilir, ancak bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.
 3. Dernekler 4721 sayılı medeni kanunun 60 ıncı maddesinin son fıkrası gereğince derneğin kuruluşunun dernek başkanlığına yazılı tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ilk olağan genel kurul toplantısını yapar ve organlarını teşekkül eder.

 Madde 8-  Genel Kurulun Toplanma Zamanı   :

 1. Genel Kurul dernek tüzüğünde belirtilen zamanlarda olağan,
 2. Yönetim ve denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin 1/5 inin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
 3. Olağan Genel Kurul toplantısı üç yılda bir Ekim ayı içerisinde yapılır. Her üç yılda bir yapılması zorunludur.
 4. Yönetim Kurulu Genel Kurulu kanun ve tüzükte belirtilen şartlara uygun istek üzerine bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin müracaatı üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından üç kişiyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

  Madde 9-  Çağrı Usulü  :

 1. Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi yazılı veya elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır.
 2. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı ile arasında bırakılacak zaman yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
 3. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile gündemi toplantıdan en az 15 gün önce mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren listede eklenir.
 4. Toplantı her hangi bir sebeple geri bırakıldığı taktirde sebebi de belirtilerek tutanağa geçirilir. Yeniden alınacak olan Yönetim Kurulu kararı ile üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır ve toplantı üçüncü fıkra esaslarına göre mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.
 5. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 6. Bütün üyelerin gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

  Madde 10-  Toplantının Yeter Sayısı   :

 1. Genel Kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır.

b.Tüzük değişikliği ve derneğin feshi halinde üyelerin üçte ikisinin katılımı ile toplanır.

c. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetin ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

  Madde 11-  Toplantı Yeri  :  Genel Kurul toplantıları, Dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

  Madde 12-  Toplantının Yapılış Usulü  :

 1. Dernek Genel Kurul toplantıları kararda belirtilen ve mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazılı olarak bildirilen, gün, saat ve yerde yapılır.
 2. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen üye isim listesindeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler,
 3. Tüzüğün 10. maddesinde belirtilen çoğunluk sağlanamamışsa durum tutanakla tespit edilir.
 4. Genel Kurul Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesince açılır,
 5. Açılıştan sonra toplantıyı idare etmek üzere üyeler arasından bir başkan, yeteri kadar başkan yardımcısı ve katip seçilir.
 6. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağı düzenler ve toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler katipler, başkan ve başkan yardımcısı tarafından imzalanarak Yönetim Kurulu Başkanına verilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

  Madde 13-  Toplantıda Görüşülecek Konular   :

a. Genel Kurulda, yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür ve karara bağlanır. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda birinin birlikte yaptıkları yazılı önerinin gündeme alınması zorunludur,

 1. Tüzük değişikliği ve Derneğin kapatılması konuları hariç, Genel Kurulda kararlar, oylamaya katılanların yarısından bir fazlası ile alınır.

  Madde 14-  Genel Kurulun Görev ve Yetkileri   :

 1. Dernek organlarının seçimini yapmak.
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve Denetim Kurullarınca hazırlanan raporların görüşülmesi, yönetim kurulunun  ibrası,
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilen maddelerinin kabul edilmesi,
 5. Dernek hizmetleri ile görevlendirilecek üyelere yapılacak katkı, verilecek gündelik ve yolluk miktarları ile çalıştırılacaklara ödenecek ücretleri karar bağlar,
 6. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, kiralanması ve borçlanma ile ilgili hususlarda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 7. Üyelik katılma payı ile yıllık ödenti miktarını ve bunların nasıl ödeneceğinin belirlenmesi,
 8. Derneğin Federasyona katılması ve ayrılmasını karara bağlar,
 9. Derneğin feshinin görüşülmesi,
 10. Derneğin şube açılmasına veya kapatılmasına karar verilmesi,
 11. İlgili yasalarda ve Genel Kurulca yapılması kaydedilen diğer görevleri yerine getirir

  Madde 15-  Yönetim Kurulu Teşkili ve Yetkileri   :

Yönetim Kurulu, beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Genel Kurulca gizli oy açık tasnifle seçilir. Asil üyelerden boşalmalar olduğu takdirde, yedek üyelerin en çok oy alandan başlayarak sırayla göreve çağırılması zorunludur. En az ayda bir defa toplanması zorunludur. Bir yıl içerisinde üst üste üç kez Yönetim Kurulunun uygun görmeyeceği nedenlerle toplantılara katılmayan üye, Yönetim Kurulu kararı ile Kuruldan ayrılmış sayılır. Görev süresi üç yıldır

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir yada bir kaçına yetki vermek,
 2. Yönetim Kurulunun ilk toplantısı en yaşlı üye başkanlığında yapılır ve Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter, Muhasip ve Veznedar seçilir, Yönetim Kurulu üyeleri her zaman görev değişikliği yapabilirler.
 3. Genel Kurul kararı ile şube açılmasına yetki verildiğine dair yönetim kurulu kararı almak,
 4. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 5. Türk vatandaşı olmayanların derneğe kabulü halinde bunları 10 gün içerisinde mahallin en büyük Mülki Amirine yazı ile bildirmek,
 6. 31.12 tarihi itibari ile derneğin bir yıllık göstermiş olduğu faaliyetleri belirten yıllık genel beyannameyi ilk dört ay içerisinde mülki amirliğine vermek,
 7. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendilerine verdiği diğer işlemleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.

  Madde 16- Geçici Yönetim Kurulu  :

İlk Genel Kurul toplantısını yapıp organlarını teşekkül ettirinceye kadar geçici yönetim kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

1- Başkan                          :  Rıdvan İlhan ÇABUK

2- Başkan Yardımcısı                  :  Barış ŞEN

3- Muhasip                        :  Melih SARMAN

4- Vezne                            :  Sevim Deniz ÇABUK

5- Sekreter                         :  Furkan KARACAN

  Madde 17-  Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanması   :

Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle, yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin müracaatı üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından üç kişiyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

  Madde 18-  Denetleme Kurulunun Teşkili ve Görevleri   :

Denetleme kurulu 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Genel Kurulca seçilir. Denetleme kurulu aralarında yapacakları ilk toplantıda bir başkan ve üyelerini belirler.

Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdüreceği belirtilen konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi ve verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

  Madde 19-  Genel Kurul Toplantısı ve Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi   :

Dernekler, genel kurulu izleyen 30 gün içinde yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeleri Mülki İdare Amirliğine bildirmekle yükümlüdür. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişikliklerde aynı usule tabidirler.

  Madde 20-  Derneğin Şubesi   :  Yoktur.

  Madde 21-  Üyelerin Ödeyecekleri Yıllık Aidat Miktarı   :

 1. Üyelerin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı 60 YTL olup, bu miktar genel kurulca azaltılıp çoğaltılabilir.
 2. Dernekten çıkan veya çıkartılan üye üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.
 3. Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildir.
 4. Aidatları süresi içinde ödemeyen üyelerin isimleri takip eden yılın ilk ayında yönetim kurulunca kulübün ilan panosunda ilan edilir ve üyeye yazılı tebligat yapılır. Yazılı tebligattan sonra bir ay içerisinde ödemeyen üyenin kaydı yönetim kurulu kararı ile silinir.

  Madde 22-  Derneğin İç Denetim Şekli   :

Gerekli görülen hallerde, derneğin tüzüğünde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediği, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup tutmadığı mesai saatleri içerisinde ve en az 24 saat önceden bildirilerek, İçişleri Bakanlığı veya Mülki İdare Amiri tarafından denetlenebilir.

Denetim sırasında görevli memurlar tarafından istenecek her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

  Madde 23-  Derneğin Gelirleri   :

 1. Üye aidatları
 2. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, kültür, sanat, izcilik, kamp, gezi, tur, spor, eğitim ve öğretim, çalışmalarından sağlanan gelirler,
 3. Derneğin mal varlığı, işletme ve ortaklık gelirleri, reklam gelirleri, arma, rozet, şapka, Tişört ve benzeri izcilik ve spor malzemeleri satışları,
 4. Bağış toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine göre uygun olarak toplanan bağışlar, faizler, devlet yardımları ve diğer yardımlardır.

  Madde 24-  Defter ve Kayıtlar   :

 1. Üye Kayıt Defteri,
 2. Karar Defteri,
 3. Gelen Giden Evrak Kayıt Defteri,
 4. İşletme Hesabı Defteri,
 5. Demirbaş Defteri,
 6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri.

   Madde 25-  Derneğin Gelir ve Gider Belgeleri   :

Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, parakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için Gider makbuzu düzenlenir.

Kişi, kurum ve kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Bu belgeler; yönetmelikte gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makinaları aracılığı ile yazdırılacak form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

  Madde 26-  Alındı Belgelerinin Bastırılması ve Kontrolü   :

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılan alındı belgeleri yönetmelikte belirtilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı Belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makinaları aracılığı ile yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir. Form veya Sürekli Form şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı belgesinin koçan kısmı iki suret olarak bastırılabilir. Ancak koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerinin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması zorunludur.

Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt ve formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından tutanak ile teslim alınır.

  Madde 27-  Yetki Belgesi   :

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek sureti ile yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilir.

Yetki belgelerinin süresi, yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen yönetim kurullarının, yetki belgelerini birinci fıkra esaslarına göre yenilemesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde  teslim edilmesi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

  Madde 28-  Taşımaz Mal Edinme   :

Yönetim kurulu Genel kurulun yetki vermesi ile yönetim kurulu kararı ile taşınmaz mal satın alabilir veya satabilir. Edinilen taşımazların, tapuya tescilden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur.

  Madde 29-  Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği   :

Tüzük değişikliği genel kurulun kararı ile olağan veya olağanüstü genel kurul toplantısına katılan üyelerin 2/3 ünün oyları ile görüşülür, buna göre;

 1. Yönetim kurulunca kongre gündeminde yer verilmesi,
 2. Yada genel kurulca toplantıda hazır bulunan üyelerden en az 1/10 tarafından divan başkanlığına önerge verilerek tüzük değişikliğinin gündeme alınması gereklidir. Bu takdirde yönetim kurulu üyelerinin hazırlayacağı tüzük değişikliği taslağı görüşülebilir. Karar yeter sayısı toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 üdür.

  Madde 30-  Derneğin Feshi   :

Genel Kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Bu amaçla düzenlenecek Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az 2/3 ünün toplantıda hazır bulunması zorunludur. Çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.  Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz. Karar yeter sayısı toplantıda hazır bulunanların 2/3 üdür. Derneğin feshi genel kurul tarafından  beş gün içinde o yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Madde 31-  Derneğin Tasfiyesi   :

Fesih edilen veya münfesih haline gelen derneğin menkul, gayrimenkul ile nakitleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne devredilir.

Dernek mahkeme kararı ile fesih edilmişse, derneğin menkul, gayrimenkul ile nakitleri derneğin kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip ve amacına en yakın derneğe verilir.

 Madde 32-  Derneğin Lokali   :

Dernek lokali 5253 sayılı dernekler Kanununun 26. maddesi gereğince mahallin en büyük Mülki Amirliğinden izin almak sureti ile açılır.

Dernek lokalinin işletilmesi veya işlettirilmesi yönetim kurulu tarafından yapılır. Dernek lokalinde içki içilemez, kumar oynanamaz.

Biz Kimiz!

Kulübümüz; alanlarında uzman kişilerce İzcilik, AB Projeleri, Oryantiring, Doğa Sporları ve Gezi Organizasyonları alanlarında hizmet vermektedir.

Sizlerde bu ailenin bir parçası olmak isterseniz;

Bizimle iletişim kurun:

   

Keşşaf

Keşfetmek doğamızda var. Bizlerde doğayı bir araç olarak kullanarak, kendinizi keşfetmeniz için size fırsatlar sunuyoruz.

Keşfetmek ihtiyaçtan doğar sloganıyla yola çıkan ekibimiz doğayı bir araç olarak kullanarak siz değerli katılımcılarımızın kendilerini keşfetmelerine imkan tanıyan fırsatlar üretmeyi hedeflemektedir.

Sizde etkinliklere katılmak isterseniz: www.kessaf.org 

JoomShaper
Google+